Share [ Code ] Công Cụ Nén CSS Cho Blogspot / Website

watch_later 7/8/16
QC

Đây là Công Cụ SEO giúp bạn tối ưu Blogger bằng cách nén file CSS để tăng tốc độ duyệt web chỉ với 1 thao tác đơn giản bạn đã có thể nén file css nhanh chóng. Công Cụ Nén CSS Cho Blogspot

nén Css tăng tốc blogspot, share code nén css cho blogspot, Script nén css cho blogger, code seo nen css cho blogspot website, Công Cụ Nén CSS Cho Blogspot / Website

Để sử dụng công cụ nén css bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Mở Đoạn css trên Blogger của bạn -> Copy và Paste vào ô Nén CSS dưới đây.
Bước 2: Nhấp chuột vào nén Đoạn CSS -> Và copy CSS đã nén
Bước 3: Paste CSS vào Đoạn css nơi bạn vừa copy và Paste vào đó -> Lưu lại là xong


Đây là công cụ tối ưu dung lượng các tập tin CSS với Minify CSS để giúp Blogger chạy nhanh hơn. Đây là cách tốt nhất để nâng cao trải nghiệm người dùng khi website của bạn chạy nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Bạn có thể chia sẻ với bạn bè của mình mẹo nhỏ này để tăng hiệu quả SEO cho Blogspot. Công cụ nén css này rất tuyệt vời phải không bạn, hãy thường xuyên sử dụng nó khi bạn tạo một Blogger Mới.

Chia sẻ Đoạn Code nén CSS Cho Blogspot - Website

<div id="cssminifier">
<style scoped="" type="text/css">
#cssminifier{background:#ecf0f1;position:relative;display:block;clear:both;border-radius:5px;padding:20px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.05)}
#cssminifier textarea{width:100%;height:240px;margin:0 auto;display:block;background-color:#fff;padding:20px;font:normal 13px 'Courier New',Monospace;border:0;box-shadow:inset 0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.05);border-radius:5px 5px 0 0;resize:none}
textarea:focus{background-color:#FFF;color:#303030}
#cssminifier .box{margin:10px auto 30px;color:rgba(255,2255,255,.6);}
#cssminifier .box p{margin:0 0 2px}
#cssminifier button{cursor:pointer;}
#cssminifier .col{width:48%;margin:0 auto 30px}
#cssminifier .left{float:left;margin-left:1%}
#cssminifier .right{float:right;margin-right:1%}
#cssminifier .button-group{background:#f054e4;text-align:center;padding:20px 20px 40px 20px;margin:0;border-radius:0 0 5px 5px}
#cssminifier button,#cssminifier button[disabled]:active{background:rgba(255,255,255,0.2);text-align:center;color:#fefefe;display:inline-block;padding:6px 12px;font-size:14px;font-weight:400;line-height:1.471;border-radius:4px;margin:0 5px;border:0;transition:all .1s}
#cssminifier button:hover,#cssminifier button:active{background:#fff;color:#f054e4}
#cssminifier button[disabled],#cssminifier button[disabled]:active{background:#fff;}
#cssminifier .opt1,#cssminifier .opt2,#cssminifier .opt3,#cssminifier .opt4,#cssminifier .opt5{display:inline-block;margin:0 0 0 10px;vertical-align:middle;border:none;outline:none}
#cssminifier br{display:none}
</style>
<span class="clear"></span>
<textarea autofocus="" id="cssField" placeholder="Paste your CSS code here..." spellcheck="false"></textarea>
<div class="button-group">
<div class="box">
<input class="opt1" id="stripAllComment" type="checkbox" />
<label for="stripAllComment">Strip all comments</label>
<input class="opt2" id="superCompact" type="checkbox" />
<label for="superCompact">Super compact</label>
<input class="opt3" id="betterIndentation" type="checkbox" />
<label for="betterIndentation">Keep indentation</label>
<input checked="" class="opt4" id="keepLastComma" type="checkbox" />
<label for="keepLastComma">Remove the last semicolon</label>
</div>
<button onclick="compressCSS(&quot;cssField&quot;);">Compress CSS</button>
<button onclick="clearField(&quot;cssField&quot;);">Clear Field</button>
<button onclick="selectAll(&quot;cssField&quot;);">Select All</button>
</div>
<div class="clear">
</div>
<script type="text/javascript">
function get(e){return document.getElementById(e)}function highlightCode(e){if(hc.checked){var a=e.innerHTML;a=a.replace(/\{([\s\S]+?)\}/g,function(e){return e.replace(/\'(.*?)\'/g,"<span class='st'>'$1'</span>").replace(/\"(.*?)\"/g,"<span class='st'>\"$1\"</span>").replace(/(\{|\n|;)?(.[^\{]*?):(.[^\{]*?)(;|\})/g,"$1<span class='pr'>$2</span>:<span class='vl'>$3</span>$4").replace(/<span class='pr'>\{/g,"{<span class='pr'>")}),a=a.replace(/&lt;(.*?)('|")(.*?)('|")&gt;/g,function(e){return e.replace(/'(.*?)'/g,"<span class='vl'>'$1'</span>").replace(/"(.*?)"/g,"<span class='vl'>\"$1\"</span>")}),a=a.replace(/\{([\s\S]+?)\}/g,function(e){return e.replace(/([\(\)\{\}\[\]\:\;\,]+)/g,"<span class='pn'>$1</span>").replace(/\!important/gi,"<span class='im'>!important</span>")}),a=a.replace(/\/\*([\w\W]+?)\*\//gm,"<span class='cm'>/*$1*/</span>"),e.innerHTML="<code>"+a+"</code>",hr.style.display="block",rt.style.display="block"}else hr.style.display="none",rt.style.display="none"}function compressCSS(e){var a=get(e),c=/@(media|-w|-m|-o|keyframes|page)(.*?)\{([\s\S]+?)?\}\}/gi,n=a.value,t=n.length;n=sa.checked||sc.checked?n.replace(/\/\*[\w\W]*?\*\//gm,""):n.replace(/(\n+)?(\/\*[\w\W]*?\*\/)(\n+)?/gm,"\n$2\n"),n=n.replace(/([\n\r\t\s ]+)?([\,\:\;\{\}]+?)([\n\r\t\s ]+)?/g,"$2"),n=sc.checked?n:n.replace(/\}(?!\})/g,"}\n"),n=bi.checked?n.replace(c,function(e){return e.replace(/\n+/g,"\n  ")}):n.replace(c,function(e){return e.replace(/\n+/g,"")}),n=bi.checked&&!sc.checked?n.replace(/\}\}/g,"}\n}"):n,n=bi.checked&&!sc.checked?n.replace(/@(media|-w|-m|-o|keyframes)(.*?)\{/g,"@$1$2{\n  "):n,n=cm.checked?n.replace(/;\}/g,"}"):n.replace(/\}/g,";}").replace(/;+\}/g,";}").replace(/\};\}/g,"}}"),n=n.replace(/\:0(px|em|pt)/gi,":0"),n=n.replace(/ 0(px|em|pt)/gi," 0"),n=n.replace(/\s+\!important/gi,"!important"),n=n.replace(/(^\n+|\n+$)/,""),a.value=n,hr.innerHTML="/* "+(t-n.length)+" of "+t+" unused characters has been removed. */\n"+n.replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;"),highlightCode(hr)}function clearField(e){var a=get(e);a.value="",a.focus()}function selectAll(e){get(e).focus(),get(e).select()}var hc=get("highlightCode"),sa=get("stripAllComment"),sc=get("superCompact"),cm=get("keepLastComma"),bi=get("betterIndentation"),bs=get("breakSelector"),tt=get("toTab"),to=get("tabOpt").getElementsByTagName("input"),sb=get("spaceBetween"),ip=get("inlineSingleProp"),rs=get("removeLastSemicolon"),il=get("inlineLayout"),si=get("singleBreak"),hr=get("highlightedResult"),rt=document.getElementsByTagName("h2")[1];
</script>
</div>
Chúc Các Bạn Có Được Công Cụ Nén CSS Cho Riêng Mình. Nhớ Share Cho Bít Designer Nhé

Vnlike247.Netsentiment_satisfied Emoticon