Code tạo hiệu ứng loading giống youtube chuẩn từng giây

watch_later 24/7/16
QC

Cách tạo hiệu ứng loading giống youtube, code tạo hiệu ứng loading kiểu youtube, hiệu ứng loading giống youtube cho blogspot, code loading giống blogspot, hiệu ứng loading cho blogger, hiệu ứng tải trang cho blogspot

Cách tạo hiệu ứng loading giống youtube, code tạo hiệu ứng loading kiểu youtube, hiệu ứng loading giống youtube cho blogspot, code loading giống blogspot, hiệu ứng loading cho blogger, hiệu ứng tải trang cho blogspot

Code tạo hiệu ứng loading giống youtube các bạn làm như sau : 

Xem Thêm : Code tạo bản quyền cho templates blogspot

Copy đoạn code bên dưới rồi dán vào sau thẻ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var Nanobar=function(){var a,b,c,d,e,f,g={width:"100%",height:"2px",zIndex:9999,top:"0"},h={width:0,height:"100%",clear:"both",transition:"height .3s"};return a=function(a,b){for(var c in b)a.style[c]=b[c];a.style["float"]="left"},d=function(){var a=this,b=this.width-this.here;.1>b&&-.1<b?(e.call(this,this.here),this.moving=!1,100==this.width&&(this.el.style.height=0,setTimeout(function(){a.cont.el.removeChild(a.el)},100))):(e.call(this,this.width-b/4),setTimeout(function(){a.go()},16))},e=function(a){this.width=a,this.el.style.width=this.width+"%"},f=function(){var a=new b(this);this.bars.unshift(a)},b=function(b){this.el=document.createElement("div"),this.el.style.backgroundColor=b.opts.bg,this.here=this.width=0,this.moving=!1,this.cont=b,a(this.el,h),b.el.appendChild(this.el)},b.prototype.go=function(a){a?(this.here=a,this.moving||(this.moving=!0,d.call(this))):this.moving&&d.call(this)},c=function(b){b=this.opts=b||{};var c;b.bg=b.bg||"#2980B9",this.bars=[],c=this.el=document.createElement("div"),a(this.el,g),b.id&&(c.id=b.id),c.style.position=b.target?"relative":"fixed",b.target?b.target.insertBefore(c,b.target.firstChild):document.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(c),f.call(this)},c.prototype.go=function(a){this.bars[0].go(a),100==a&&f.call(this)},c}(),nanobar=new Nanobar;nanobar.go(30),nanobar.go(60),nanobar.go(100);
//]]>
</script>
Lưu ý : Các bạn có thể chỉnh sữa các thông số sau để phù hợp với blogspot của bạn
  1. 2px : là chiều cao đường viền loading
  2. #2980B9 : Là Màu của đường viền loading cho blogger

Vnlike247.Netsentiment_satisfied Emoticon