hiệu ứng bong bóng cho con trỏ chuột blogspot

watch_later 26/7/16
QC

Code hiệu ứng bong bong cho blogspot cho con trỏ chuột. hiệu ứng này sẽ hiển thị bong bóng trên con trỏ blogger, có lẽ bạn của tôi đã không bao giờ nhìn thấy nó, ở đây tôi sẽ chia sẽ cách để làm hiệu ứng bong bóng con trỏ chuột cho blogspot

Code tạo hiệu ứng bong bóng cho con trỏ chuột blogspot, hiệu ứng đẹp cho blogspot, code làm đẹp cho blogger, hiệu ứng bong bóng blogspot, code con trỏ chuột cho blogspot, code con trỏ chuột đẹp cho blogspot

DEMON

Cách tạo hiệu ứng con trỏ chuột bong bóng cho blogger

Xem Thêm : Bitgaozanh Seo Blogger Templates

Đầu Tiên Các Bạn Đăng Nhập Vào Tài Khoản Blogger => Vào Bố Cục => Thêm Tiện ích HTML/Javasript Rồi Dán Đoạn Code Bên Dưới Vào
<noscript></noscript><!-- --><script src="http://www.freewebs.com/p.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">
// <![CDATA[
function bubble(){var e;if(x!=ox||y!=oy)for(ox=x,oy=y,e=0;bubbles>e;e++)if(!bubby[e]){bubb[e].left=(bubbx[e]=x)+"px",bubb[e].top=(bubby[e]=y)+"px",bubb[e].width="3px",bubb[e].height="3px",bubb[e].visibility="visible",bubbs[e]=3;break}for(e=0;bubbles>e;e++)bubby[e]&&update_bubb(e);setTimeout("bubble()",40)}function update_bubb(e){if(bubby[e]){if(bubby[e]-=bubbs[e]/2+e%2,bubbx[e]+=(e%5-2)/5,!(bubby[e]>sdown&&bubbx[e]>0))return bubb[e].visibility="hidden",void(bubby[e]=0);Math.random()<bubbs[e]/shigh*2&&bubbs[e]++<8&&(bubb[e].width=bubbs[e]+"px",bubb[e].height=bubbs[e]+"px"),bubb[e].top=bubby[e]+"px",bubb[e].left=bubbx[e]+"px"}}function mouse(e){set_scroll(),y=e?e.pageY:event.y+sleft,x=e?e.pageX:event.x+sdown}function set_width(){document.documentElement&&document.documentElement.clientWidth?(swide=document.documentElement.clientWidth,shigh=document.documentElement.clientHeight):"number"==typeof self.innerHeight?(swide=self.innerWidth,shigh=self.innerHeight):document.body.clientWidth?(swide=document.body.clientWidth,shigh=document.body.clientHeight):(swide=800,shigh=600)}function set_scroll(){"number"==typeof self.pageYOffset?(sdown=self.pageYOffset,sleft=self.pageXOffset):document.body.scrollTop||document.body.scrollLeft?(sdown=document.body.scrollTop,sleft=document.body.scrollLeft):document.documentElement&&(document.documentElement.scrollTop||document.documentElement.scrollLeft)?(sleft=document.documentElement.scrollLeft,sdown=document.documentElement.scrollTop):(sdown=0,sleft=0)}function createDiv(e,t){var b=document.createElement("div");return b.style.position="absolute",b.style.height=e,b.style.width=t,b.style.overflow="hidden",b}var colours=new Array("#F781BE","#F781BE","#F781BE","#F781BE","#F781BE"),bubbles=100,x=ox=400,y=oy=300,swide=800,shigh=600,sleft=sdown=0,bubb=new Array,bubbx=new Array,bubby=new Array,bubbs=new Array;window.onload=function(){if(document.getElementById){for(var e,t,b=0;bubbles>b;b++)e=createDiv("3px","3px"),e.style.visibility="hidden",t=createDiv("auto","auto"),e.appendChild(t),t=t.style,t.top="1px",t.left="0px",t.bottom="1px",t.right="0px",t.borderLeft="1px solid "+colours[3],t.borderRight="1px solid "+colours[1],t=createDiv("auto","auto"),e.appendChild(t),t=t.style,t.top="0px",t.left="1px",t.right="1px",t.bottom="0px",t.borderTop="1px solid "+colours[0],t.borderBottom="1px solid "+colours[2],t=createDiv("auto","auto"),e.appendChild(t),t=t.style,t.left="1px",t.right="1px",t.bottom="1px",t.top="1px",t.backgroundColor=colours[4],t.opacity=.5,document.all&&(t.filter="alpha(opacity=50)"),document.body.appendChild(e),bubb[b]=e.style;set_scroll(),set_width(),bubble()}},document.onmousemove=mouse,window.onresize=set_width,window.onscroll=set_scroll;
// ]]>
</script>
Các Bạn Lưu Lại Và Xem Kết Quả. Bít Sẽ Viết Bài Tiếp Theo , Nhớ Đến Thăm Blog Của Bít Designer nha.

Từ Khóa : Code tạo hiệu ứng bong bóng cho con trỏ chuột blogspot, hiệu ứng đẹp cho blogspot, code làm đẹp cho blogger, hiệu ứng bong bóng blogspot, code con trỏ chuột cho blogspot, code con trỏ chuột đẹp cho blogspot

Vnlike247.Net

avatar

có hình trái tim hay dòng chữ đi theo chuột ko

delete lúc 10:19 31 tháng 8, 2018sentiment_satisfied Emoticon