Code tạo Page Number cho blogspot [ Trắng Đỏ ]

watch_later 27/7/16
QC

Số đếm trang trắng đỏ cho blogspot với hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt, đã được Bít Designer cải thiện với tính nằng nhẹ nhàng, thân thiện seo cho blogspot

Cài Nút Đếm Trang Page Bằng Số Cho Blogger, Code tạo Số đếm trang trắng đỏ [ Page Number ] cho blogspot, code number page cho blogspot, code sô điếm trang cho blogger, số đếm trang đẹp cho blogspot, code số đếm trang trắng đỏ cho blogspot

Hướng dẫn cài đặt số đếm trang trắng đỏ với hiệu ứng ánh sáng cho blogger

Đăng nhập vào tài khoản blogger => Edit Templates => Vào Phần ]]></b:skin> Rồi Chèn Đoạn Code Vào Bên Dưới Nó.

Xem Thêm : Tạo Trang Lỗi 404 Kiểu Minion cho blogspot

/* Page Navigation */
.showpageArea{overflow:hidden;margin:10px 0}
.showpageOf{display:inline-block;background:#fff;padding:6px 8px;color:#222;border:1px solid #e3e3e3;margin-right:2px;border-radius:2px}
.showpagePoint{background:#f76253;border:1px solid #e2574a;color:#fff;display:inline-block;padding:6px 8px;margin-right:2px;border-radius:2px}
.showpage a,.showpageNum a{display:inline-block;background:#fff;padding:6px 8px;color:#222;border:1px solid #e3e3e3;margin-right:2px;border-radius:2px}
.showpage a{margin:0;margin-left:2px;}
.showpage a:hover,.showpageNum a:hover{background:#f76253;color:#fff;border-color:#e2574a;}
Bước 2 : Chèn Đoạn Code Bên Dưới Vào Trước </body> 
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<script type='text/javascript'>
var pageCount=6;
var displayPageNum=3;
var upPageWord =&#39;&#171;&#39;;
var downPageWord =&#39;&#187;&#39;;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function showpageCount(a){for(var m,b=home_page_url,c=new Array,d=1,e=1,f=0,g=0,h=0,i="",j="",k="",l=0;m=a.feed.entry[l];l++){var n=m.published.$t.substring(0,19)+m.published.$t.substring(23,29);timestamp=encodeURIComponent(n);var o=m.title.$t;""!=o&&(0==f||f%pageCount==pageCount-1)&&(-1!=b.indexOf(timestamp)&&(d=e),""!=o&&e++,c[c.length]="/search?updated-max="+timestamp+"&max-results="+pageCount),f++}for(var p=0;p<c.length;p++)p>=d-displayPageNum-1&&p<d+displayPageNum&&(0==g&&p==d-2&&(j=2==d?'<span class="showpage"><a href="/">'+upPageWord+"</a></span>":'<span class="showpage"><a href="'+c[p]+'">'+upPageWord+"</a></span>",g++),i+=p==d-1?'<span class="showpagePoint">'+d+"</span>":0==p?'<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>':'<span class="showpageNum"><a href="'+c[p]+'">'+(p+1)+"</a></span>",0==h&&p==d&&(k='<span class="showpage"> <a href="'+c[p]+'">'+downPageWord+"</a></span>",h++));d>1&&(i=""+j+" "+i+" "),i='<div class="showpageArea"><span class="showpageOf"> Pages '+(e-1)+"</span>"+i,d<e-1&&(i+=k),1==e&&e++,i+="</div>";var q=document.getElementsByName("pageArea"),r=document.getElementById("blog-pager");e<=2&&(i="");for(var p=0;p<q.length;p++)q[p].innerHTML=i;q&&q.length>0&&(i=""),r&&(r.innerHTML=i)}function showpageCount2(a){var b=home_page_url,c=new Array,d=-1!=b.indexOf("/search/label/"),e=d?b.substr(b.indexOf("/search/label/")+14,b.length):"";e=-1!=e.indexOf("?")?e.substr(0,e.indexOf("?")):e;for(var p,f=1,g=1,h=0,i=0,j=0,k="",l="",m="",n='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+e+"?&max-results="+pageCount+'">',b=home_page_url,o=0;p=a.feed.entry[o];o++){var q=p.published.$t.substring(0,19)+p.published.$t.substring(23,29);timestamp=encodeURIComponent(q);var r=p.title.$t;""!=r&&(0==h||h%pageCount==pageCount-1)&&(-1!=b.indexOf(timestamp)&&(f=g),""!=r&&g++,c[c.length]="/search/label/"+e+"?updated-max="+timestamp+"&max-results="+pageCount),h++}for(var s=0;s<c.length;s++)s>=f-displayPageNum-1&&s<f+displayPageNum&&(0==i&&s==f-2&&(l=2==f?n+upPageWord+"</a></span>":'<span class="showpage"><a href="'+c[s]+'">'+upPageWord+"</a></span>",i++),s==f-1?k+='<span class="showpagePoint">'+f+"</span>":0==s?k=n+"1</a></span>":k+='<span class="showpageNum"><a href="'+c[s]+'">'+(s+1)+"</a></span>",0==j&&s==f&&(m='<span class="showpage"> <a href="'+c[s]+'">'+downPageWord+"</a></span>",j++));f>1&&(k=d?""+l+" "+k+" ":""+l+" "+k+" "),k='<div class="showpageArea"><span class="showpageOf"> Pages '+(g-1)+"</span>"+k,f<g-1&&(k+=m),1==g&&g++,k+="</div>";var t=document.getElementsByName("pageArea"),u=document.getElementById("blog-pager");g<=2&&(k="");for(var s=0;s<t.length;s++)t[s].innerHTML=k;t&&t.length>0&&(k=""),u&&(u.innerHTML=k)}var home_page_url=location.href,thisUrl=home_page_url;if(-1!=thisUrl.indexOf("/search/label/"))if(-1!=thisUrl.indexOf("?updated-max"))var lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?updated-max"));else var lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?&max"));var home_page="/";-1==thisUrl.indexOf("?q=")&&document.write(-1==thisUrl.indexOf("/search/label/")?'<script src="'+home_page+'feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" ></script>':'<script src="'+home_page+"feeds/posts/full/-/"+lblname1+'?alt=json-in-script&callback=showpageCount2&max-results=99999" ></script>');
//]]>
</script>
</b:if>
</b:if>
Bước 2 : Chúc Các Bác Thành Công Khi Cài Nút Đếm Trang Page Bằng Số Cho Blogger 

Vnlike247.Netsentiment_satisfied Emoticon